ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 31277) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO)

Internship

1 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(1)

31-05-2019

07-06-2019

ការងារម្តងម្កាល​/ អណ្តែត

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (N/A)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Management and administration

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

CANDIDATES WILL BE ASSESSED AGAINST THE FOLLOWING REQUIREMENTS:

 •         Enrolled  an under-graduate, graduate degree programme  a bona fide (i.e. listed  the IAU/UNESCO  base) educational institution  the time  application  recent graduates.
 •         Candidates must specialize  a field relevant  the mission  work  FAO.
 •         Working knowledge  at least one FAO language (Arabic, Chinese, English, French, Russian  Spanish).
 •         Knowledge  a second FAO language  be considered  asset. Only language proficiency certificates  UN accredited external providers and/or FAO language official examinations (LPE, ILE,  LRT)  be accepted  proof  the level  knowledge  languages indicated  the online applications.
 •         Be nationals  FAO Member Nations.
 •         Candidates  be aged between 21  30  the start  the internship assignment.
 •         Candidates  be able  adapt  an international multicultural environment  have good communication skills.
 •         Candidates  family members (defined  brother, sister, mother  father) employed by FAO under  type  contractual arrangement  not  eligible  the Internship Programme.
 •         Candidates  have appropriate residence  immigration status  the proposed duty station prior  the start  the internship assignment.

    FAO Core Competencies

 •         Results Focus
 •         Teamwork
 •         Communication
 •         Building Effective Relationships
 •         Knowledge Sharing  Continuous Improvement
 •        Technical/Functional Skills
 •         Relevant academic experience  one  the fields  the Organization.
 •        Selection Criteria
 •         Candidates may  assigned  a field relevant  the mission  work  FAO.

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

 •     The intern  perform  functions specified  the Terms  Reference (TOR) prepared by  hiring  before  beginning  the assignment  agreed by  intern.

របៀបដាក់ពាក្យ

របៀបដាក់ពាក្យ
បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ ឬ ប្រវតិ្តរូបសង្ខេបផ្ញើមក កាន់ការិយាល័យ  Food  Agriculture Organization  The United Nations  ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែល Careers@fao.org
 ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី 31  ខែ ឧសភា  ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល Building No.3 Confederation de la Russia (St. 110), Sangkut Teuk Laork I, Khun Turl Kok, Phnom Penh
 ទូរស័ព្ទៈ 023 633 6002
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer