ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 30432) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

OPENNET

ផ្នែកលក់ក្នុងការិយាល័យ

5 នាក់ ៖

- កំពង់ធំ, កម្ពុជា(5)

31-08-2019

15-09-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 17:00:00
បញ្ចប់: 11:30:00 17:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (បសស)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

• 

 

• ទំនួលខុសត្រូវការងារ
- លក់សេវាកម្មអ៊ីនធើណេត
- បង្កើនការលក់ នឹងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
- រៀបចំឯកសារក្នុងការចុះកុងត្រាជាមួយអតិថិជនប្រើប្រាស់សេកម្មអ៊ីនធើណេត

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

 

• ទំនួលខុសត្រូវការងារ
- លក់សេវាកម្មអ៊ីនធើណេត
- បង្កើនការលក់ នឹងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន

របៀបដាក់ពាក្យ

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Information

Contact Person

HR Department

Phone

096 768 4007 / 098 855 454

Email

job@opennet.com.kh

Website

http://www.opennet.com.kh

Address

CITY TOWER 3B & 3C (3 Floor): #321, MaoTse Tong Blvd, Phsa Depo I, Toul Kork, Phnom Penh