ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 29865) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

QueenCo

Secretary Officer

10 នាក់ ៖

- ភូមិ៣, ៣, ព្រះសីហនុ, ព្រះសីហនុ, កម្ពុជា(10)

22-03-2019

29-03-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

48

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

180,00$

200,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Higher Secondary Diploma

Personal skills and development

1 ឆ្នាំ Accommodation

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

ចេះភាសាអង់គ្លេសខ្លះៗ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

Secretary Officer

របៀបដាក់ពាក្យ

សូមទំនាក់ទំនង លេខទូរស័ព្ទ ០១០​ ៥៤២ ៨៧២ / ០៨១ ៤៥៦ ៦១៦