ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 29770) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

អ្នកបកប្រែភាសាចិន

3 នាក់ ៖

- ភូមិ១, លេខ១, ព្រះសីហនុ, ព្រះសីហនុ, កម្ពុជា(3)

26-05-2019

27-05-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (0)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 00:00:00
បញ្ចប់: 04:30:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

បេក្ខជនត្រូវចេះនិយាយភាសាចិនច្បាស់លាស់អាចសរសេរនិងនិងយាយបាន។

ត្រូវមានអតចិរិកសិលូតបូតសុភារាបសារនិងឧស្សារណ៍ព្យាយាមក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារ។
 

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

ត្រូវមានទំនួនខុសត្រូវក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារ។

របៀបដាក់ពាក្យ

សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ ០៧០ ៦៦៨ ៧៦៦/០១៥ ៥១៤ ១៧០