ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 29769) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ហាងពេញចិត្តស្តាយថ្មីផ្តិតរូប និង ប៉ោះពុម្ព

ផ្នែក កាត់តរូបភាព

30 នាក់ ៖

- គោកចក, សៀមរាប, សៀមរាប, កម្ពុជា(30)

15-04-2019

23-04-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (0)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

300,00$

400,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Literacy and numeracy

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- ត្រូវចេះកុំព្យូទរ័ចាចំបង

- ត្រូវចេះភាសារជាចាំបាច់និងមានការតសូ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

- ត្រូវមានសីលធម័ល្អនិងភាពស្មោះត្រង់និងការងារ

- ត្រូវធ្វើការងារជាក្រុមបាន

របៀបដាក់ពាក្យ

- តាមលេខទូរសព្ទ; 012 224 466 សូមអរគុណ!