ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 27339) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Prince D' Angkor Hotel & Spa

Service Captain

2 នាក់ ៖

- មណ្ឌល២, ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប, កម្ពុជា(2)

15-04-2019

15-04-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 06:00:00 11:00:00
បញ្ចប់: 03:00:00 11:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

100,00$

120,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Grade 12

Basic programmes and qualifications

1 ឆ្នាំ Manufacture of food products

- Khmer ()

- English ()

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

  • ការទំនាក់ទំនងល្អក្នុងការនិយាយ និងសរសេរភាសាខ្មែរ អង់គ្លេស និងភាសាផ្សេង

ទៀត(ទៅតាមមុខតំណែងនីមួយៗ)

  • ត្រូវតែជាមនុស្សល្អ​​ ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់​ និងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
  • មានឆន្ទៈក្នុងការរៀនពីអ្វីដែលថ្មី​​​​​​ និងមានការជឿជាក់ថាអាចធ្វើការជាក្រុមបាន

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

  • ការទំនាក់ទំនងល្អក្នុងការនិយាយ និងសរសេរភាសាខ្មែរ អង់គ្លេស និងភាសាផ្សេង

ទៀត(ទៅតាមមុខតំណែងនីមួយៗ)

  • ត្រូវតែជាមនុស្សល្អ​​ ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់​ និងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
  • មានឆន្ទៈក្នុងការរៀនពីអ្វីដែលថ្មី​​​​​​ និងមានការជឿជាក់ថាអាចធ្វើការជាក្រុមបាន

របៀបដាក់ពាក្យ