ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 27023) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហរិញ្ញវត្ថុលីហួរភីអិលស៊ី

មន្ត្រីឥណទាន

10 នាក់ ៖

- កំពង់ត្រាចទី ១, កំពង់ត្រាចខាងកើត, កំពង់ត្រាច, កំពត, កម្ពុជា(10)

30-01-2019

04-02-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (0)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 00:00:00
បញ្ចប់: 04:30:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Finance, banking and insurance

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

-មានកម្រិតសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្ររង ឬ បរិញ្ញាបត្រជំនាញ ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ គណនរយ្យសេកិច្ច ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ។

-មានបពិសោធន៍ក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់កំម្ចី ទីផ្សារ ឬការងារពាក់ព័ន្ធ (បេក្ខជនឆ្នាំទី៤ ឬទើបបញ្ចប់កាសិក្សាត្រូវលើកចិត្ត)។

-មានគនិតច្នៃប្រឌិត ចេះដោះស្រាយបញ្ហា មានឆន្ទ:ខ្ពស់ក្នុងការបំពេញការងារ។

-មានគំនិតចូលរួមការងារជាក្រុម មានទំនាក់ទំនងល្អ និងមានភាពបត់បែន។

-អាចបំពេញការងារនៅទីឆ្ងាយៗ។

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

-ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីផលិផលរបស់ស្ថាប័ន កំណាត់នូវអតិថិជនសក្តានុភាពនៅក្នុងតមបន់គោលដៅ។ 

-កំណត់នូវយុសាស្ត្រលក់ និងថែរក្សារអតិថិជន និងស្រាវជ្រាវទីផ្សារ គូប្រជែង។

-សិក្សាពត៍មាន​វាយតំម្លៃកម្ចី និងតាមដាននូវការប្រីប្រាស់កម្ចីរបស់អតិថិជន។

-ធ្វើការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអារជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការផ្ដល់កម្ចីដល់អតិធិជន។

-ដោះស្រាយបញ្ហាមានករណី​ មានអ្នកកំម្ចីមិនល្អ។-ធ្វើរបាយការណ៍ជូនប្រធាន ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំខែស្តពីសមិទ្ទផល និប្រឈម។

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមដាក់ពាក្យសុំបម្រើការងារ និងប្រវត្តរូបសង្ខេបមកកាន់ សាខាដែលនៅជិតបផុត ឬ តាមរយ:អ៊ីមែល ; jobs@lyhourmfi.com.kh

-ទូរស័ព្ទ; 023 980 888 / 023 999 368