ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 25497) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Wilmar

Marketing Supervisor

នាក់ ៖

-

03-09-2018

10-09-2018

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 12:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Marketing and advertising

3 ឆ្នាំ Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

- English ()

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

Requirement:
 Male, age from 25-30
 Bachelor in Marketing, Business Administration or related faculty
 3 - 5 years’ experience in supervisory position, preferable in sales of FMCG companies
 Hard working, dynamic, flexible and team-work
 Good communication/ negotiation skills. Good at analyzing, organizing and quality
driven
 Can communicate in English and Khmer is the native language

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

 Job Responsibilities:
 Visit market as per planned schedule.
 Supervise and guide Marketing/ Sales staff in their daily work.
 Look after sales volume, market coverage, products mix in assigned zone.
 Analyze the market in order to work out annual sales forecast and monthly marketing
activities plan in assigned zone together with Business Development Manager
 Monitor trade/ consumer promotions execution of sales team and agents. Keep track on
promotion progress in order to react fast to any change of the market.
 Monitor and ensure appropriate merchandising and good branding of company's products
in the market in coordination with brand team.

របៀបដាក់ពាក្យ

How to apply:
Interested and qualified candidates should send applications (updated CV and a cover letter), to
our address or email below.
Address: #203, KIM HAB Building, 2nd Floor, Street Mao Tse Tong, Sangkat Tonle Basac,
Khan Chamkarmom, Phnom Penh
Name: Ms. Channalin Keo, HR Manager
Phone: 093 675 666
Email: channalin.keo@kh.wilmar-intl.com
www.wilmar-international.com/