ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 24319) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Smart Axiata Co., Ltd.

Field Sales Officer

5 នាក់ ៖

- កំពង់ធំ, កម្ពុជា(5)

14-10-2019

31-10-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 08:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 12:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

180,00$

220,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Grade 12

Basic programmes and qualifications

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

Job Requirements

  Job Requirements:
• minimum High School graduate 
• Good in Khmer, both written and spoken
• Basic understand of Telecommunication system
• Good selling and negotiation skills
• Strong communication

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

Job Responsibilities:
• Perform dealer visitations according to assigned route plan
• Sell-in Smart SIM kit to dealers as per assigned targets
• Provide training to dealers on sales tool, incentives structure and product benefits
• Deploy & refresh Smart merchandising in dealer outlets.

របៀបដាក់ពាក្យ

Contact Person

Mith Sorya

Phone

010202128

Email

jobs@smart.com.kh

Online Apply

https://www.smart.com.kh/careers/field-sales-officer-very-urgent-2/

Website

https://www.smart.com.kh/careers

Address

No464 A, Monivong Blvd, Sangkat Tonlebasac, Khan Chamkarmoan, Phnom Penh