ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 21725) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Ming Wouy Group Co., Ltd

Sale Manager

3 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(3)

15-12-2017

25-12-2017

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Marketing and advertising

2 ឆ្នាំ Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

- English (Very good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

 • BS/MS degree in business administration or a related field
 • Successful previous experience as a sales representative or sales manager, consistently meeting or exceeding targets
 • Committed to continuous education through workshops, seminars and conferences
 • Demonstrated ability to communicate, present and influence credibly and effectively at all levels of the organization
 • Proven ability to drive the sales process from plan to close
 • Strong business sense and industry expertise
 • Excellent mentoring, coaching and people management skills

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

 • Achieve growth and hit sales targets by successfully managing the sales team
 • Design and implement a strategic business plan that expands company’s customer base and ensure it’s strong presence
 • Own recruiting, objectives setting, coaching and performance monitoring of sales representatives
 • Build and promote strong, long-lasting customer relationships by partnering with them and understanding their needs
 • Present sales, revenue and expenses reports and realistic forecasts to the management team
 • Identify emerging markets and market shifts while being fully aware of new products and competition status

របៀបដាក់ពាក្យ

Contact detail:
Address: Building No.3 Confederation de la Russia (St. 110), Sangkut Teuk Laork I, Khun Turl Kok, Phnom Penh (In Ministry of Labour and Vocational Training) Mobile : 016 78 66 55/ 077 232 378
Contact: 016 786 655
Tel       : 023 633 6002
E-mail : jc_pp@nea.gov.kh
URL     : http://www.nea.gov.kh
Facebook: National Employment Agency