ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 21222) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

World Mate Emergency Hospital

Staff nurse

2 នាក់ ៖

- រំចេក ៤, រតនៈ, បាត់ដំបង, បាត់ដំបង, កម្ពុជា(2)

30-11-2017

04-12-2017

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

200,00$

210,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Nursing and midwifery

Must hold Nursing certificate

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- Must hold Nursing certificate

- Must have a desire to learn and work under supervision

- Must have emotional stability and must be reliable

- Must be able to perform medication calculations and the six rights

- Must be honest

* Other desirable charateristics

- Good communication skills and sympathy for others

- Leadership skills and attention to details

 

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

- Nurse provide direct and individualzed nursing care to patients based on the application of scientific nursing principles

- Consult and coordinates with health care team member to assess, plan, implement and evaluate patient care plans

- Prepare and administer (orally, subcutaneously, IV, nasogastric tube) and record prescribed medications.

- Record patients medical informantion and vital signs

- Take samples for lab work, order prescribed lab work and evaluate/ interpret lab reports

- Perform, record and report accurate physical assessments

- Respond to life-saving situations based upon nursing standards and protocol

- Place and monitor catheters, leads and tubing for proper placement and functioning

របៀបដាក់ពាក្យ

Interested Candidates please contact the Human Resourse & Administration office of the Handa Medical center for or send a CV with a covering letter to administrative office at the address below:

The Handa Medical Center

Romchek 4, Rattanak , Battambang (Along National road 5)

Office tel : 053 952 822

Email :  admin@thehandadoundation.org/hr@thehandafoundation.org