ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 20691) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

TSNR Distribution Co.Ltd

Merchandiser

6 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(6)

31-10-2017

06-11-2017

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (0)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 17:00:00
បញ្ចប់: 11:30:00 17:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

250,00$

280,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Marketing and advertising

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- Khmer (Very good)

- English (Very good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

 • Fresh graduate from university
 • Can use Microsoft Word/Excel
 • Have good communication
 • Able to work under pressure and work as team

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

 • Prepare to follow display guideline
 • Cleaning products
 • Check available and visibility in the market
 • Check display incentive
 • Check and use POSM & marketing activities
 • Check stock on hand of customer(our brand & competitor)
 • Doing monthly competitor report on display & price survey
 • Doing monthly report on daily outlets visit
 • Doing daily work plan every month

របៀបដាក់ពាក្យ

Contact detail: 

Address: Building No.3 Confederation de la Russia (St. 110), Sangkut Teuk Laork I, Khun Turl Kok, Phnom Penh (In Ministry of Labour and Vocational Training) Mobile : 016 78 66 55/ 077 232 378

Tel       : 023 633 6002

E-mail : jc_pp@nea.gov.kh

URL     : http://www.nea.gov.kh