ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 19456) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ឆ្នាំងស្ពាន់

លាងចាន

1 នាក់ ៖

- មានជ័យ, ស្ទឹងមានជ័យ, មានជ័យ, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(1)

30-08-2017

01-09-2017

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 06:00:00 06:00:00
បញ្ចប់: 06:00:00 06:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

120,00$

150,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- Khmer (Very good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

.មិនទាមទាមានបទពិសោធន៏
.មានភាពអំណត់ តស៊ូ ព្យាយាម
.អាចធ្វើការបានជាក្រុម

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

.លាងសំអាចនៅក្នុងបន្ទប់បាយ(ចាន ឆ្នាំង)

របៀបដាក់ពាក្យ

Address: Ministry of Labour and Vocational Training campus,
#3, Russian Federation Blvd., Toek Laak 1, Toulkok, Phnom Penh, Cambodia
Tel: +855 23 633 6002/ +855 77 232 378/ +855 16 786 655
Email: jc_pp@nea.gov.kh
URL: www.nea.gov.kh
FB: www.facebook.com/neakhmer