ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 19455) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

G Gear Co., Ltd

Stock Keeper

4 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(4)

30-08-2017

31-08-2017

មានថេរវេលាកំណត់ (0)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ក្រៅម៉ោង(តិចជាង៤៨ម៉ោង/ សប្តាហ៍)

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Accounting and taxation

1 ឆ្នាំ Land transport and transport via pipelines

- English (Very good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

achelor degree in Accounting or related field
 1-year experiences 

Excellent morality & professionalism

Very good in interpersonal relationship

 High patient and strong commitment

 Curiosity, result-oriented, and team player

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

របៀបដាក់ពាក្យ

Contact detail: 
Address: Building No.3 Confederation de la Russia (St. 110), Sangkut Teuk Laork I, Khun Turl Kok, Phnom Penh (In Ministry of Labour and Vocational Training) Mobile : 016 78 66 55/ 077 232 378
Contact: 016 786 655
Tel       : 023 633 6002
E-mail : jc_pp@nea.gov.kh
URL     : http://www.nea.gov.kh
Facebook: National Employment Agency