ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 19454) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

AIRSEALAND LOGISTICS CO.,LTD

Accounting and financial Supervisor

នាក់ ៖

-

05-09-2017

06-09-2017

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Accounting and taxation

1 ឆ្នាំ Financial service activities, except insurance and pension funding

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- Book keeping accuracy and completeness
- On-time submission the tax report appendix to Finance Manager
- Controlled expense process
- Financial diligence

 

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

- Preparing and booking cash payment , bank payment , and journal entries.
- Reconciling and maintaining balance sheet accounts.
- Assisting in analysis of accounts as requested.
- Administering accounts receivable and accounts payable.
- Assisting monthly closings and preparation of monthly financial statements.
- Assisting in monthly tax declaration and returns.
- Performing account/bank reconciliation s.
- Monitoring and resolve bank issues including fee anomalies and check differences.
- Reviewing and processing expense reports.
- Assisting with year-end closings.
- Assisting with preparation and coordination of the audit process.
- Assisting with implementing and maintaining internal financial controls and procedures.
- Managing office supplies, property , plant , and equipment.
- Preparing and modifying documents including correspondence , reports, drafts, memos
and e-mail.
- Other jobs and duties are assigned by management

របៀបដាក់ពាក្យ

Contact detail:
Address: Building No.3 Confederation de la Russia (St. 110), Sangkut Teuk Laork I, Khun Turl Kok, Phnom Penh (In Ministry of Labour and Vocational Training) Mobile : 016 78 66 55/ 077 232 378
Contact: 016 786 655
Tel       : 023 633 6002
E-mail : jc_pp@nea.gov.kh
URL     : http://www.nea.gov.kh
Facebook: National Employment Agency