ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 19453) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Restaurat អាហារម៉ែធំ

រត់តុ

2 នាក់ ៖

- មានជ័យ, ស្ទឹងមានជ័យ, មានជ័យ, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(2)

30-08-2017

01-09-2017

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 06:00:00 02:00:00
បញ្ចប់: 10:00:00 02:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

120,00$

200,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

.មានឬគ្មានបទពិសោធន៍ការងារ

.មានកម្រិតវប្បធម៍ត្រឹមថ្នាក់ទី៩

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

.លើកអាហារជូនភ្ញៀវ

.ជូតសម្អាតតុ

របៀបដាក់ពាក្យ

Address: Ministry of Labour and Vocational Training campus,
#3, Russian Federation Blvd., Toek Laak 1, Toulkok, Phnom Penh, Cambodia
Tel: +855 23 633 6002/ +855 77 232 378/ +855 16 786 655
Email: jc_pp@nea.gov.kh
URL: www.nea.gov.kh
FB: www.facebook.com/neakhmer