ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

06 សីហា
វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល (រាជធានីភ្នំពេញ)
ចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ

#ជំនាញទន់ ជាជំនាញដ៏ល្អវិសេសដែលអ្នកស្វែងរកការងារចាំបាច់ត្រូវមាន ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកការងារ និងថែរក្សាការងារ!
ទំនាក់ទំនងចុះឈ្មោះ 077 232378/016 786655


ព្រឹត្តិការសំខាន់ៗថ្មីជាង
ព្រឹត្តិការសំខាន់ៗចាស់ជាង