ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

29 សីហា
វេទិកាការងារ (រាជធានីភ្នំពេញ)
ចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ

- ឱកាសការងារ ៧០០ កន្លែង!
- ដើរចូលសម្ភាសភ្លាមៗតែម្តង!
-​ ថ្ងៃទី២៩ សីហា ២០១៩ ចាប់់ពីម៉ោង ៨:០០ព្រឹក - ៥:០០ ល្ងាច
- កុំភ្លេចយក CV មកផង! 
- ទីតាំង ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ (ភ្នំពេញ)
- ទំនាក់ទំនងៈ 077 232378 / 016 786655

Tag & Share ឱ្យមិត្តភក្តិ ដែលមិនទាន់មានការងារដឹងផងណា!


ព្រឹត្តិការសំខាន់ៗថ្មីជាង
ព្រឹត្តិការសំខាន់ៗចាស់ជាង