ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

13 មិថុនា
ត្រៀម CV ឱ្យហើយទៅ! ឱកាសការងារ ១,៥៧៤កន្លែង មកដល់ទៀតហើយ!
ចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ

ឱកាសការងារ ១,៥៧៤ កន្លែង! ដើរចូលសម្ភាសភ្លាមៗតែម្តង!
- ថ្ងៃទី១៣ មិថុនា ២០១៩ ចាប់ពីម៉ោង ៨:០០ព្រឹក - ៥:០០ រសៀល
- កុំភ្លេចយក CV មកផង! 
- ទីតាំង ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ (ភ្នំពេញ)
- ទំនាក់ទំនងៈ 077 232378/016 786655 
កុំភ្លេច Tag & Share ឱ្យមិត្តភក្តិ ដែលមិនទាន់មានការងារដឹងផង!


ព្រឹត្តិការសំខាន់ៗថ្មីជាង
27 មិថុនា
ត្រៀម CV ឱ្យហើយទៅ! ឱកាសការងារជិត ១,០០០កន្លែង មកដល់ទៀតហើយ!
ចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ
ព្រឹត្តិការសំខាន់ៗចាស់ជាង