ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

28 មីនា
ត្រៀម CV ឱ្យហើយទៅ! ឱកាសការងារជាង១ពាន់កន្លែង មកដល់ទៀតហើយ!
ចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ

ត្រៀមCVឱ្យហើយទៅ! ថ្ងៃទី២៨ ខែមីនានេះ NEAមានឱកាសការងារជាង១ពាន់កន្លែង បន្ថែមទៀតហើយ

ឱកាសការងារ ចំនួន១០៨៨ កន្លែង បន្ថែមទៀតហើយ កំពុងរង់ចាំ សិស្ស-និស្សិត ដែលកំពុងស្វែងរកការងារ និងចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មី ពីក្រុមហ៊ុ ចំនួន១០ សម្រាប់វេទិកាការងារ នាថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា រួមមាន៖ ធនាគារអ៊ីអន,  ក្រុមហ៊ុន Super Duper, PH, CBC, ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត, ISI, ALPHA GOLD, YI DA MANUFACTURER COMPANY LIMITED, Metfone, DARA Pay, THF&B ដែលក្រុមហ៊ុនទាំង១០នេះ នឹងមានវត្តមាន នៅក្នុងកម្មវិធីវេទិកាការងារប្រចាំខែមីនា របស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។ សម្រាប់សិស្ស/និស្សិត និងអ្នកកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើ កុំភ្លេចត្រៀមប្រវត្តិរូបសង្ខេប (CV) ដើម្បីចូលរួមដាក់ពាក្យផ្ទាល់ សម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយអ្នកតំណាងមកពីបណ្តាក្រុមហ៊ុន ចាប់ពីម៉ោង ០៨:០០ព្រឹក ដល់ម៉ោង០៥:០០ល្ងាច នៅមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញ ស្ថិតនៅក្នុងក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ។

អាស្រ័យហេតុនេះ សិស្ស/និស្សិត អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើ និយោជក ព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ដែលកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើ ឬត្រូវការបទពិសោធន៍ស្វែងរកការធ្វើ និងត្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មអាចទទួលបានសេវាផ្តល់ជូនដោយរាជរដ្ឋាភិបាលដោយមិនគិតកម្រៃ  សូមទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០១៦ ៧៨៦ ៦៥៥ ឬគេហទំព័ររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ www.nea.gov.kh និងទំព័រ facebook neakhmer (អិនអ៊ីអេ ខ្មែរ) ដោយងាយស្រួល ៕

https://play.google.com/store/apps/details?id=kh.gov.nea.jobsearch&hl=en_US&fbclid=IwAR0kow9-9jTrt3fLHU73-2R4cP9U23qFr-JyfY7rz6ZqYHvnU7KN2oUEtJk
http://www.youtube.com/user/neagovkh


ព្រឹត្តិការសំខាន់ៗថ្មីជាង
ព្រឹត្តិការសំខាន់ៗចាស់ជាង