ព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកស្វែងរកការងារ ID: js_65328

: ***************
: ***************
: ប្រុស
: ខ្មែរ
: ************
: ************
: កម្ពុជា, ប៉ៃលិន, សាលាក្រៅ, ស្ទឹងកាច់, តាង៉ែនក្រោម
: នៅលីវ

: 0
: 0
: 0
: ***********
:
: ***********
:
: កម្ពុជា, ប៉ៃលិន, សាលាក្រៅ, ស្ទឹងកាច់, តាង៉ែនក្រោម

តើអ្នកជា...
: បាទ/ចាស
: បាទ/ចាស
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ

: គ្មាន

: គ្មាន (សូមបញ្ជាក់រយៈពេលគ្មានការងារធ្វើ:0/ខែ)

: ទេ

: ទេ (តើអ្នកអាចរង់ចាំបានរយៈពេលប៉ុន្មានខែទៀត 10/ខែ)

ការងារដែលមានបំណងចង់ធ្វើ

: វិជ្ជបណ្ឌិត(វះកាត់)
: វេជ្ជបណ្ឌិត​ឯកទេស​ទូទៅ

: កម្ពុជា, បាត់ដំបង
: កម្ពុជា, សៀមរាប
: កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

: ការងារអចិន្ត្រៃយ៍
: កាងារពេញម៉ោង
: មានរយៈពេលមិនកំណត់
: ផ្ទាល់មាត់
: អាច
: អាច
: មិនអាច
: $250.00
: $500.00
ក្នុង១ខែ
: អាច
: នៅក្នុងពេល2)

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់បំផុតដែលបានបញ្ចប់

ប្រព័ន្ធអប់រំទូទៅ

ថ្នាក់ទី១១

: Sale and MarketingBasic programmes and qualifications
:
:
:
: SOS
: កម្ពុជា, បាត់ដំបង
ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ


:

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតដែលបានទទួល

ជំនាញភាសា

: ខ្មែរ

បទពិសោធន៍ការងារ

បើសិនគ្មានបទពិសោធន៍ការងារ
0 + 0

ជំនាញ

ងាយយល់នូវចំណេះដឹងថ្មីៗ
ងាយស្តាប់យល់
ចេះវិភាគបញ្ហាយ៉ាងល្អិតល្អន់
ចេះប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រសមស្រប
ដោះស្រាយបញ្ហាបែបគណិតសាស្ត្រ
ប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការនិយាយ

សម្របសម្រួល
ឆាប់យល់ចិត្តអ្នកដទៃដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញ

ព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីប្រវត្ដិ