ព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកស្វែងរកការងារ ID: js_60879

: ***************
: ***************
: ប្រុស
: ខ្មែរ
: ************
: ************
: កម្ពុជា, កំពង់ធំ, សណ្ដាន់, សណ្ដាន់, ទឹកម្លាង
: នៅលីវ

: 0
: 0
: 0
: ***********
:
: ***********
:
: កម្ពុជា, កំពង់ធំ, សណ្ដាន់

តើអ្នកជា...
: បាទ/ចាស
: បាទ/ចាស
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ

: គ្មាន

: គ្មាន (សូមបញ្ជាក់រយៈពេលគ្មានការងារធ្វើ:2/ខែ)

: ទេ

: បាទ/ចាស

ការងារដែលមានបំណងចង់ធ្វើ

: បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្ត
: វិជ្ជាជីវៈ​ខាង​ការ​បង្រៀន​ផ្សេងទៀត ​ដែល​មិន​បាន​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់

: កម្ពុជា, កំពង់ធំ

: ការងារអចិន្ត្រៃយ៍
: កាងារពេញម៉ោង
: មានរយៈពេលមិនកំណត់
: ជាលាយលក្ខអក្សរ
: មិនអាច
: អាច
: មិនអាច
: $0.00
: $0.00
ក្នុង១ខែ
: អាច
: ភ្លាមៗ

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់បំផុតដែលបានបញ្ចប់

ប្រព័ន្ធអប់រំទូទៅ

មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ

: Sale and MarketingLaw
: 2
: 02-01-2018
: 07-04-2020
: វិទ្យាស្ថានក្រុងអង្គរ
: កម្ពុជា, កំពង់ធំ
ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ


:

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតដែលបានទទួល

ជំនាញភាសា

: ខ្មែរ

បទពិសោធន៍ការងារ

: អង្កការអាដ្រាកម្ពុជា
: អប់រំ,អប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល (រួមទាំងថែទាំកុមារ)
: កម្មសិក្សា
: ទេ
: ចូលដំណែងថ្មី
: កម្ពុជា, កំពង់ធំ
: 01-02-2018
: 01-02-2019

: អង្កការអាដ្រាកម្ពុជា
: រដ្ឋបាល និងសេវាគាំទ្រ,សកម្មភាពខាងការងារ
: រដ្ឋបាល
: ទេ
: បញ្ចប់កិច្ចសន្យា
: កម្ពុជា, កំពង់ធំ
: 08-04-2019
: 09-04-2019

0 + 0

ជំនាញ

ងាយយល់នូវចំណេះដឹងថ្មីៗ

ចរចាព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីប្រវត្ដិ