ព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកស្វែងរកការងារ ID: js_60618

: ***************
: ***************
: ស្រី
: ខ្មែរ
: ************
: ************
: កម្ពុជា, កំពត, អង្គរជ័យ, ភ្នំកុង, ភ្នំត្រែល
: នៅលីវ

: 0
: 0
: 0
: ***********
: ***********
: ***********
: ***********
: កម្ពុជា, កំពត, អង្គរជ័យ, ភ្នំកុង, ភ្នំត្រែល

តើអ្នកជា...
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ

: គ្មាន

: គ្មាន (សូមបញ្ជាក់រយៈពេលគ្មានការងារធ្វើ:30/ខែ)

: ទេ

: បាទ/ចាស

ការងារដែលមានបំណងចង់ធ្វើ

: Teller
: អ្នកធ្វើការ​ផ្នែក​ផ្តល់​សេវា​ការពារ ដែល​មិន​បាន​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់

: កម្ពុជា, ព្រះសីហនុ

: ការងារអចិន្ត្រៃយ៍
: កាងារពេញម៉ោង
: មានរយៈពេលមិនកំណត់
: ជាលាយលក្ខអក្សរ
: អាច
: អាច
: អាច
: $200.00
: $250.00
ក្នុង១ខែ
: អាច
: ភ្លាមៗ

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់បំផុតដែលបានបញ្ចប់

ប្រព័ន្ធអប់រំទូទៅ

បរិញ្ញាប័ត្រ

: Sale and MarketingManagement and administration
: 04
:
:
: N/A
:
ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ


:

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតដែលបានទទួល

ជំនាញភាសា

: ខ្មែរ

បទពិសោធន៍ការងារ

: CDA
: ព័ត៌មាន និងទូរគមនាគមន៍,សេវាព័ត៌មាន
: Teller
: ទេ
: ផ្លាស់ប្តូរកន្លែងរស់នៅ
: កម្ពុជា, កំពត
: 31-01-2015
: 31-01-2018

2 + 0

ជំនាញ

ងាយយល់នូវចំណេះដឹងថ្មីៗ

គ្រប់គ្រងសម្ភារ
គ្រប់គ្រងពេលវេលាព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីប្រវត្ដិ