ព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកស្វែងរកការងារ ID: js_59978

: ***************
: ***************
: ប្រុស
: ខ្មែរ
: ************
: ************
: កម្ពុជា, កំពត, កំពង់ត្រាច, ឫស្សីស្រុកខាងកើត, ឫស្សីស្រុក
: នៅលីវ

: 0
: 0
: 0
: ***********
: ***********
: ***********
: ***********
: កម្ពុជា, កំពត, កំពង់ត្រាច, ឫស្សីស្រុកខាងកើត, ឫស្សីស្រុក

តើអ្នកជា...
: បាទ/ចាស
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ

: គ្មាន

: គ្មាន (សូមបញ្ជាក់រយៈពេលគ្មានការងារធ្វើ:30/ខែ)

: ទេ

: បាទ/ចាស

ការងារដែលមានបំណងចង់ធ្វើ

: បើកបរ
: អ្នក​បើកបរ​រថយន្ត​ដឹកទំនិញ និង​រថយន្ត​ដឹក​ទំនិញ​ធុនធ្ងន់

: កម្ពុជា, ព្រះសីហនុ

: ការងារអចិន្ត្រៃយ៍
: កាងារពេញម៉ោង
: មានរយៈពេលមិនកំណត់
: ជាលាយលក្ខអក្សរ
: អាច
: អាច
: អាច
: $250.00
: $300.00
ក្នុង១ខែ
: អាច
: ភ្លាមៗ

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់បំផុតដែលបានបញ្ចប់

ប្រព័ន្ធអប់រំទូទៅ

ថ្នាក់ទី១១

: Sale and Marketingភាសាបរទេស
: 02
: 15-11-2011
: 15-11-2013
: N/A
: កម្ពុជា, កំពត
ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ

សញ្ញាប័ត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី

: Bank and Finance ភាសាបរទេស
: 2
: 15-11-2011
: 15-11-2013
: N/A
: កម្ពុជា, កំពត

:

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតដែលបានទទួល

ជំនាញភាសា

: ខ្មែរ

បទពិសោធន៍ការងារ

បើសិនគ្មានបទពិសោធន៍ការងារ
0 + 0

ជំនាញ

ងាយយល់នូវចំណេះដឹងថ្មីៗ

គ្រប់គ្រងពេលវេលាព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីប្រវត្ដិ