ព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកស្វែងរកការងារ ID: js_59592

: ***************
: ***************
: ស្រី
: ខ្មែរ
: ************
: ************
: កម្ពុជា, ពោធិ៍សាត់, ពោធិ៍សាត់, លលកស, ពោធិ៍តាគួយ
: នៅលីវ

: 0
: 0
: 0
: ***********
:
: ***********
:
: កម្ពុជា, ពោធិ៍សាត់, ពោធិ៍សាត់, លលកស, ពោធិ៍តាគួយ

តើអ្នកជា...
: បាទ/ចាស
: បាទ/ចាស
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ

: គ្មាន

: គ្មាន (សូមបញ្ជាក់រយៈពេលគ្មានការងារធ្វើ:5/ខែ)

: ទេ

: បាទ/ចាស

ការងារដែលមានបំណងចង់ធ្វើ

: គណនេយ្យ
: ជំនួយការ​លក់​ក្នុង​ហាង

: កម្ពុជា, ពោធិ៍សាត់

: កម្មសិក្សា​/ ការងារស្មគ្រចិត្ត
: កាងារពេញម៉ោង
: មានរយៈពេលកំណត់(បញ្ជាក់រយៈពេល6)
: ជាលាយលក្ខអក្សរ
: មិនអាច
: អាច
: មិនអាច
: $200.00
: $300.00
ក្នុង១ខែ
: អាច
: ភ្លាមៗ

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់បំផុតដែលបានបញ្ចប់

ប្រព័ន្ធអប់រំទូទៅ

បរិញ្ញាប័ត្រ

: Sale and Marketingភាសាបរទេស
: 4ឆ្នាំ
: 01-10-2017
: 22-02-2019
: សាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង​ និង សេដ្ឋកិច្ច
: កម្ពុជា, ពោធិ៍សាត់
ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ

សញ្ញាប័ត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី

: Bank and Finance ភាសាបរទេស
: 4
: 01-10-2017
: 22-02-2019
: សាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច
: កម្ពុជា, ពោធិ៍សាត់

:

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតដែលបានទទួល

: បរិញ្ញាប័ត្រ
: ភាសាបរទេស
: សាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និង សេដ្ឋកិច្ច
: កម្ពុជា, ពោធិ៍សាត់
: 01-10-2017
: 22-02-2019

ជំនាញភាសា

: ខ្មែរ

បទពិសោធន៍ការងារ

បើសិនគ្មានបទពិសោធន៍ការងារ
0 + 0

ជំនាញ
គ្រប់គ្រងទិន្នន័យ

ព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីប្រវត្ដិ