ព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកស្វែងរកការងារ ID: js_57962

: ***************
: ***************
: ប្រុស
: ខ្មែរ
: ************
: ************
: កម្ពុជា, បាត់ដំបង, មោងឫស្សី, ឫស្សីក្រាំង, ទួលស្នួល
: នៅលីវ

: 8
: 0
: 0
: ***********
:
: ***********
:
: កម្ពុជា, បាត់ដំបង, មោងឫស្សី, ឫស្សីក្រាំង, ទួលស្នួល

តើអ្នកជា...
: បាទ/ចាស
: បាទ/ចាស
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ

: គ្មាន

: គ្មាន (សូមបញ្ជាក់រយៈពេលគ្មានការងារធ្វើ:16/ខែ)

: ទេ

: បាទ/ចាស

ការងារដែលមានបំណងចង់ធ្វើ

: រត់តុ
: បុគ្គលិក​ផ្នែក​រត់​សំបុត្រ​ និង​រៀបចំ​លំដាប់លំដោយ​នូវ​សំបុត្រ​បញ្ញើ

: កម្ពុជា, បាត់ដំបង

: ការងារតាមរដូវកាល
: កាងារពេញម៉ោង
: មានរយៈពេលកំណត់(បញ្ជាក់រយៈពេល12)
: ផ្ទាល់មាត់
: អាច
: មិនអាច
: មិនអាច
: $100.00
: $190.00
ក្នុង១ខែ
: អាច
: ភ្លាមៗ

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់បំផុតដែលបានបញ្ចប់

ប្រព័ន្ធអប់រំទូទៅ

បរិញ្ញាប័ត្ររង

: Sale and Marketing
:
:
:
: CUS
: កម្ពុជា, បាត់ដំបង
ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ


:

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតដែលបានទទួល

ជំនាញភាសា

: ខ្មែរ

បទពិសោធន៍ការងារ

បើសិនគ្មានបទពិសោធន៍ការងារ
0 + 0

ជំនាញ


សម្របសម្រួល
បញ្ចុះបញ្ចូល
ឆាប់យល់ចិត្តអ្នកដទៃ


កម្មវិធីគ្រប់គ្រងតារាងទិន្នន័យក្រាហ្វិក

ព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីប្រវត្ដិ