ព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកស្វែងរកការងារ ID: js_56371

: ***************
: ***************
: ប្រុស
: ខ្មែរ
: ************
: ************
: កម្ពុជា, កណ្តាល
: រៀបការ

: 0
: 0
: 0
: ***********
:
: ***********
:
: គ្មាន, គ្មាន, កម្ពុជា, កណ្តាល, ពញាឮ, ភ្នំបាត, ក្បាលស្ពាន

តើអ្នកជា...
: បាទ/ចាស
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ

: គ្មាន

: មាន (សូមបញ្ជាក់រយៈពេលគ្មានការងារធ្វើ:0/ខែ)

: ទេ

: បាទ/ចាស

ការងារដែលមានបំណងចង់ធ្វើ

: Electrician
: ជាង​រៀប​បណ្តាញ​អគ្គីសនី​ក្នុង​អាគារ និង​ពាក់ព័ន្ធ​ផ្សេងទៀត

: កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

: ការងារអចិន្ត្រៃយ៍
: កាងារពេញម៉ោង
: មានរយៈពេលមិនកំណត់
: ជាលាយលក្ខអក្សរ
: មិនអាច
: មិនអាច
: មិនអាច
: $300.00
: $350.00
ក្នុង១ខែ
: អាច
: ភ្លាមៗ

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់បំផុតដែលបានបញ្ចប់

ប្រព័ន្ធអប់រំទូទៅ

បរិញ្ញាប័ត្ររង

: Sale and MarketingElectricity and energy
: 2
: 02-10-2006
: 31-10-2008
: NPIC
: កម្ពុជា, ភ្នំពេញ
ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ


:

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតដែលបានទទួល

ជំនាញភាសា

: ខ្មែរ

បទពិសោធន៍ការងារ

: NPIC
: សកម្មភាពជានិយោជកនៅក្នុងផ្ទះដោយប្រកបអាជីវកម្ម ឬសេវាផ្សេងៗ,សកម្មភាពជានិយោជកនៅក្នុងផ្ទះដោយប្រកបអាជីវកម្ម ឬសេវាផ្សេងៗ
: Technician
: ទេ
: គ្មាន
: កម្ពុជា, ភ្នំពេញ
: 01-11-2014
: 17-10-2018

: Modern Gas
: អគ្គិសនី ឧស្ម័ន ចំហាយ និងផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់,អគ្គិសនី ឧស្ម័ន ចំហាយ និងផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
: Technician
: ទេ
: គ្មាន
: កម្ពុជា, ភ្នំពេញ
: 01-10-2008
: 31-10-2014

10 + 0

ជំនាញ

ងាយយល់នូវចំណេះដឹងថ្មីៗ
ងាយស្តាប់យល់
ចេះវិភាគបញ្ហាយ៉ាងល្អិតល្អន់


ជួសជុលគ្រឿងម៉ាស៊ីន ឬប្រព័ន្ធ


ព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីប្រវត្ដិ