ព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកស្វែងរកការងារ ID: js_54505

: ***************
: ***************
: ស្រី
: ខ្មែរ
: ************
: ************
: កម្ពុជា, តាកែវ, បាទី, ចំបក់, សីហា
: នៅលីវ

: 0
: 0
: 0
: ***********
: ***********
: ***********
:
: កម្ពុជា, តាកែវ, បាទី, ចំបក់, សីហា

តើអ្នកជា...
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ

: គ្មាន

: គ្មាន (សូមបញ្ជាក់រយៈពេលគ្មានការងារធ្វើ:2/ខែ)

: ទេ

: បាទ/ចាស

ការងារដែលមានបំណងចង់ធ្វើ

: ំMidwife
: វិជ្ជាជីវៈ​ជា​សហការី​ផ្នែក​សុខាភិបាល ដែល​មិន​បាន​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់

: កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

: ការងារអចិន្ត្រៃយ៍
: កាងារពេញម៉ោង
: មានរយៈពេលមិនកំណត់
: ជាលាយលក្ខអក្សរ
: អាច
: អាច
: អាច
: $200.00
: $230.00
ក្នុង១ខែ
: អាច
: ភ្លាមៗ

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់បំផុតដែលបានបញ្ចប់

ប្រព័ន្ធអប់រំទូទៅ

បរិញ្ញាប័ត្រ

: Sale and MarketingMidwifery
: 3
: 01-10-2014
: 02-10-2017
: Kampot Training Center for Health
: កម្ពុជា, កំពត
ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ


:

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតដែលបានទទួល

ជំនាញភាសា

: ខ្មែរ

បទពិសោធន៍ការងារ

: Angkora Hospital
: វិជ្ជាជីវៈ បច្ចេកទេស និងវិទ្យាសាស្ត្រ,សកម្មភាពវិជ្ជាជីវៈ បច្ចេកទេស និងវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងៗ
: internship
: ទេ
: ផ្លាស់ប្ដូរការងារ
: កម្ពុជា, តាកែវ
: 03-07-2017
: 29-09-2017

: Community Health Care
: វិជ្ជាជីវៈ បច្ចេកទេស និងវិទ្យាសាស្ត្រ,សកម្មភាពវិជ្ជាជីវៈ បច្ចេកទេស និងវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងៗ
: internship
: ទេ
: ផ្លាស់ប្ដូរការងារ
: កម្ពុជា, តាកែវ
: 08-05-2017
: 19-05-2017

2 + 0

ជំនាញ

ងាយយល់នូវចំណេះដឹងថ្មីៗ
ងាយស្តាប់យល់

បញ្ចុះបញ្ចូល
ឆាប់យល់ចិត្តអ្នកដទៃ
គ្រប់គ្រងធនធានហិរញ្ញវត្ថុ
គ្រប់គ្រងពេលវេលា


កម្មវិធីធ្វើបទបង្ហាញផ្សេងៗ
កម្មវិធីអ៊ីនធើរណិត ស្វែងរកព័ត៌មាន
កម្មវិធីវាយ និងរៀបចំអត្ថបទ

ព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីប្រវត្ដិ