ព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកស្វែងរកការងារ ID: js_52901

: ***************
: ***************
: ប្រុស
: ខ្មែរ
: ************
: ************
: កម្ពុជា, ក្រចេះ, ក្រចេះ, កោះទ្រង់, ក្បាលកោះ
: នៅលីវ

: 0
: 0
: 0
: ***********
: ***********
: ***********
:
: កម្ពុជា, ក្រចេះ, ក្រចេះ, កោះទ្រង់, ក្បាលកោះ

តើអ្នកជា...
: បាទ/ចាស
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ

: គ្មាន

: គ្មាន (សូមបញ្ជាក់រយៈពេលគ្មានការងារធ្វើ:12/ខែ)

: ទេ

: បាទ/ចាស

ការងារដែលមានបំណងចង់ធ្វើ

: សំណង់
: អ្នក​សាងសង់​ផ្ទះ

: កម្ពុជា, បាត់ដំបង

: ការងារអចិន្ត្រៃយ៍
: កាងារពេញម៉ោង
: មានរយៈពេលមិនកំណត់
: ផ្ទាល់មាត់
: អាច
: មិនអាច
: មិនអាច
: $200.00
: $400.00
ក្នុង១ខែ
: អាច
: ភ្លាមៗ

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់បំផុតដែលបានបញ្ចប់

ប្រព័ន្ធអប់រំទូទៅ

បរិញ្ញាប័ត្រ

: Sale and Marketing
:
:
:
:
:
ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ


:

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតដែលបានទទួល

ជំនាញភាសា

: អង់គ្លេស

បទពិសោធន៍ការងារ

: Bahani Commonity
: រដ្ឋបាល និងសេវាគាំទ្រ,សកម្មភាពខាងការងារ
: Coordirctor
: ទេ
: ជាស័្មគ្រចិត្ត
: កម្ពុជា, បាត់ដំបង
: 01-01-2011
: 12-06-2018

7 + 84

ជំនាញ


បង្ហាត់បង្រៀន
គ្រប់គ្រងបុគ្គលិក
គ្រប់គ្រងពេលវេលា

ថែទាំឧបករណ៍ប្រើប្រាស់
កំណត់ និងដោះស្រាយបញ្ហា
វាយតម្លៃប្រព័ន្ធដំណើរការ


ព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីប្រវត្ដិ