ព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកស្វែងរកការងារ ID: js_51712

: ***************
: ***************
: ស្រី
: ខ្មែរ
: ************
: ************
: កម្ពុជា, ប៉ៃលិន, ប៉ៃលិន, ប៉ៃលិន, សួនអំំពៅកើត
: នៅលីវ

: 4
: 0
: 0
: ***********
:
: ***********
:
: កម្ពុជា, ប៉ៃលិន, ប៉ៃលិន, ប៉ៃលិន, សួនអំំពៅកើត

តើអ្នកជា...
: បាទ/ចាស
: បាទ/ចាស
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ

: គ្មាន

: គ្មាន (សូមបញ្ជាក់រយៈពេលគ្មានការងារធ្វើ:12/ខែ)

: ទេ

: បាទ/ចាស

ការងារដែលមានបំណងចង់ធ្វើ

: ជំនួយការគណនេយ្យ
: នាយក​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ

: កម្ពុជា, បាត់ដំបង

: ការងារអចិន្ត្រៃយ៍
: កាងារពេញម៉ោង
: មានរយៈពេលមិនកំណត់
: ជាលាយលក្ខអក្សរ
: មិនអាច
: មិនអាច
: មិនអាច
: $180.00
: $200.00
ក្នុង១ខែ
: អាច
: ភ្លាមៗ

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់បំផុតដែលបានបញ្ចប់

ប្រព័ន្ធអប់រំទូទៅ

មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ

: Sale and MarketingAccounting and taxation
: 4ឆ្នាំ
:
:
: វ៉ាន់ដា គណនេយ្យ
: កម្ពុជា, បាត់ដំបង
ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ


:

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតដែលបានទទួល

ជំនាញភាសា

: ខ្មែរ

បទពិសោធន៍ការងារ

បើសិនគ្មានបទពិសោធន៍ការងារ
0 + 0

ជំនាញ

ចេះប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រសមស្រប

បញ្ចុះបញ្ចូលព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីប្រវត្ដិ

: ហេង ឬទ្ធី
: វិទ្យាស្ថានវ៉ាន់ដា
: សាស្រ្តចារ្យ
: សាស្រ្តាចារ្យ និងសិស្ស
: ***********
: ***********
: កម្ពុជា, ភ្នំពេញ