ព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកស្វែងរកការងារ ID: js_50344

: ***************
: ***************
: ប្រុស
: ខ្មែរ
: ************
: ************
: កម្ពុជា, កំពង់ធំ, ស្ទោង, រុងរឿង, បទុមកើត
: នៅលីវ

: 0
: 0
: 0
: ***********
: ***********
: ***********
: ***********
: កម្ពុជា, កំពង់ធំ, ស្ទោង, រុងរឿង, បទុមកើត

តើអ្នកជា...
: បាទ/ចាស
: បាទ/ចាស
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ

: គ្មាន

: គ្មាន (សូមបញ្ជាក់រយៈពេលគ្មានការងារធ្វើ:12/ខែ)

: បាទ/ចាស (សូមបញ្ជាក់វិស័យរដ្ឋបាល និងសេវាគាំទ្រ,រដ្ឋបាល និងសេវាគាំទ្រផ្សេងៗ

: បាទ/ចាស

ការងារដែលមានបំណងចង់ធ្វើ

: ប្រធានគ្រប់គ្រង
: នាយក​គ្រប់គ្រង​ធនធាន​មនុស្ស

: កម្ពុជា, កំពង់ធំ

: ការងារអចិន្ត្រៃយ៍
: កាងារពេញម៉ោង
: មានរយៈពេលកំណត់(បញ្ជាក់រយៈពេល2)
: ជាលាយលក្ខអក្សរ
: មិនអាច
: អាច
: អាច
: $250.00
: $300.00
ក្នុង១ខែ
: អាច
: ភ្លាមៗ

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់បំផុតដែលបានបញ្ចប់

ប្រព័ន្ធអប់រំទូទៅ

មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ

: Sale and MarketingManagement and administration
: ៤ឆ្នាំ
:
: 09-02-2019
: ACI
: កម្ពុជា, កំពង់ធំ
ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ

សញ្ញាប័ត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី

: Bank and Finance Management and administration
: 0
: 00-00-0000
: 00-00-0000
:
:

:

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតដែលបានទទួល

: សញ្ញាប័ត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី
: Management and administration
: ACI
: កម្ពុជា, កំពង់ធំ
: 02-05-2016
: 19-08-2016

ជំនាញភាសា

:

បទពិសោធន៍ការងារ

: CEDA
: រដ្ឋបាល និងសេវាគាំទ្រ,រដ្ឋបាល និងសេវាគាំទ្រផ្សេងៗ
: Suppervisor
: ទេ
: ចង់ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍
: កម្ពុជា, កំពង់ធំ
: 02-07-2013
: 02-09-2015

2 + 5

ជំនាញ

ងាយយល់អត្ថន័យក្នុងឯកសារការងារ

សម្របសម្រួល
គ្រប់គ្រងបុគ្គលិក


គ្រប់គ្រងទិន្នន័យ

ព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីប្រវត្ដិ