ព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកស្វែងរកការងារ ID: js_50283

: ***************
: ***************
: ស្រី
: ខ្មែរ
: ************
: ************
: កម្ពុជា, កំពង់ធំ, កំពង់ស្វាយ, កំពង់គោ, កំពង់គោលើ
: នៅលីវ

: 7
: 0
: 0
: ***********
: ***********
: ***********
:
: កម្ពុជា, កំពង់ធំ, កំពង់ស្វាយ, កំពង់គោ, កំពង់គោលើ

តើអ្នកជា...
: ទេ
: បាទ/ចាស
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ

: គ្មាន

: គ្មាន (សូមបញ្ជាក់រយៈពេលគ្មានការងារធ្វើ:3/ខែ)

: ទេ

: បាទ/ចាស

ការងារដែលមានបំណងចង់ធ្វើ

: រដ្ឋបាល
: លេខាធិការ (ទូទៅ)

: កម្ពុជា, កំពង់ធំ

: ការងារអចិន្ត្រៃយ៍
: កាងារពេញម៉ោង
: មានរយៈពេលមិនកំណត់
: ជាលាយលក្ខអក្សរ
: មិនអាច
: អាច
: មិនអាច
: $180.00
: $200.00
ក្នុង១ខែ
: អាច
: ភ្លាមៗ

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់បំផុតដែលបានបញ្ចប់

ប្រព័ន្ធអប់រំទូទៅ

មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ

: Sale and MarketingAccounting and taxation
: 4
: 29-10-2016
:
: វិទ្យាស្ថានក្រុងអង្គរ
: កម្ពុជា, កំពង់ធំ
ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ


:

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតដែលបានទទួល

ជំនាញភាសា

: ខ្មែរ

បទពិសោធន៍ការងារ

: អង្គការ IDE
: សុខភាព និងសេវាសង្គម,ថែរក្សាសុខភាព និងសម្ផស្ស
: គ្រូអនាម័យ
: ទេ
: នៅបន្ថធ្វើការ
: កម្ពុជា, កំពង់ធំ
: 01-01-2018
: 31-03-2018

: សាលាខេត្ដកំពង់ធំ
: រដ្ឋបាលសាធារណៈ និងការពារ,រដ្ឋាភិបាល(រដ្ឋបាលសាធារណៈ និងការពារសន្តិសុខសង្គម)
: ជំនួយការ
: ទេ
: ចប់កម្មសិក្សា
: កម្ពុជា, កំពង់ធំ
: 01-05-2017
: 29-09-2017

0 + 9

ជំនាញ


តម្រង់ទិស


កម្មវិធីវាយ និងរៀបចំអត្ថបទ

ព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីប្រវត្ដិ