ព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកស្វែងរកការងារ ID: js_49161

: ***************
: ***************
: ប្រុស
: ខ្មែរ
: ************
: ************
:
: នៅលីវ

: 0
: 0
: 0
: ***********
: ***********
: ***********
:
: កម្ពុជា, ភ្នំពេញ, ដង្កោ, ពងទឹក

តើអ្នកជា...
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ

: គ្មាន

: គ្មាន (សូមបញ្ជាក់រយៈពេលគ្មានការងារធ្វើ:3/ខែ)

: ទេ

: បាទ/ចាស

ការងារដែលមានបំណងចង់ធ្វើ

: sale and marketing
: អ្នក​ធ្វើការ​ផ្នែក​បម្រើ​សេវាកម្ម​តាម​ផ្លូវ និង​ពាក់ព័ន្ធ​ផ្សេងទៀត

: កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

: ការងារអចិន្ត្រៃយ៍
: កាងារពេញម៉ោង
: មានរយៈពេលមិនកំណត់
: ជាលាយលក្ខអក្សរ
: មិនអាច
: អាច
: អាច
: $150.00
: $200.00
ក្នុង១ខែ
: អាច
: ភ្លាមៗ

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់បំផុតដែលបានបញ្ចប់

ប្រព័ន្ធអប់រំទូទៅ

បរិញ្ញាប័ត្រ

: Sale and MarketingMarketing and advertising
: 4
: 13-11-2008
: 03-07-2012
: NIB
: កម្ពុជា, ភ្នំពេញ
ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ


:

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតដែលបានទទួល

: សញ្ញាប័ត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី
: Accounting and taxation
: អង្គការអាស៊ីអឺរ៉ុប
: កម្ពុជា, ភ្នំពេញ
: 10-01-2009
: 09-04-2009

ជំនាញភាសា

: ខ្មែរ

បទពិសោធន៍ការងារ

: LSH Company
: ដឹកជញ្ជូន ស្តុក និងឃ្លាំង,ឃ្លាំង និងសកម្មភាពទ្រទ្រង់ដល់ការដឹកជញ្ជូន
: Collector
: ទេ
: ផ្លាស់ប្ដូរការងារ
: កម្ពុជា, ភ្នំពេញ
: 07-05-2014
: 04-03-2015

0 + 10

ជំនាញ

ងាយយល់នូវចំណេះដឹងថ្មីៗ

គ្រប់គ្រងសម្ភារ
គ្រប់គ្រងពេលវេលា


កម្មវិធីគ្រប់គ្រងតារាងទិន្នន័យក្រាហ្វិក
កម្មវិធីធ្វើបទបង្ហាញផ្សេងៗ
កម្មវិធីអ៊ីនធើរណិត ស្វែងរកព័ត៌មាន
កម្មវិធីវាយ និងរៀបចំអត្ថបទ
គ្រប់គ្រងទិន្នន័យ

ព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីប្រវត្ដិ