ព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកស្វែងរកការងារ ID: js_49108

: ***************
: ***************
: ស្រី
: ខ្មែរ
: ************
: ************
: កម្ពុជា, កំពត, ទឹកឈូ, ម៉ាក់ប្រាង្គ, ស្នំប្រាំពីរ
: នៅលីវ

: 4
: 1
: 0
: ***********
:
: ***********
:
: កម្ពុជា, កំពត, ទឹកឈូ, ម៉ាក់ប្រាង្គ, ស្នំប្រាំពីរ

តើអ្នកជា...
: បាទ/ចាស
: បាទ/ចាស
: ទេ
: បាទ/ចាស
: ទេ
: ទេ

: គ្មាន

: មាន (សូមបញ្ជាក់រយៈពេលគ្មានការងារធ្វើ:0/ខែ)

: ទេ

: បាទ/ចាស

ការងារដែលមានបំណងចង់ធ្វើ

: គណនេយ្យ
: បុគ្គលិក​ការិយាល័យ​ទូទៅ

: កម្ពុជា, កំពត

: ការងារអចិន្ត្រៃយ៍
: កាងារពេញម៉ោង
: មានរយៈពេលមិនកំណត់
: ជាលាយលក្ខអក្សរ
: មិនអាច
: មិនអាច
: មិនអាច
: $150.00
: $500.00
ក្នុង១ខែ
: អាច
: ភ្លាមៗ

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់បំផុតដែលបានបញ្ចប់

ប្រព័ន្ធអប់រំទូទៅ

ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ

បរិញ្ញាបត្រ​បច្ចេកវិទ្យា/​ឯកទេស

: Bank and Finance Personal skills and development
: 4
: 14-11-2015
: 14-11-2018
: សាកលវិទ្យាល័យអង្គរខេមរា
: កម្ពុជា, កំពត

:

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតដែលបានទទួល

ជំនាញភាសា

: ខ្មែរ

បទពិសោធន៍ការងារ

: ក្រុមហ៊ុនបញ្ចាំអចលនទ្រព្យ
: អចលនទ្រព្យ,អចលនទ្រព្យ
: គណនេយ្យ
: ទេ
: 0
: កម្ពុជា, កំពត
: 28-07-2017
: 14-11-2019

1 + 0

ជំនាញ

ងាយយល់នូវចំណេះដឹងថ្មីៗ
ងាយស្តាប់យល់
ចេះវិភាគបញ្ហាយ៉ាងល្អិតល្អន់
ព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីប្រវត្ដិ