ព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកស្វែងរកការងារ ID: js_49107

: ***************
: ***************
: ស្រី
: ខ្មែរ
: ************
: ************
: កម្ពុជា, កំពត, កំពត, កំពង់កណ្ដាល, សុវណ្ណសាគរ
: នៅលីវ

: 8
: 1
: 0
: ***********
: ***********
: ***********
:
: កម្ពុជា, កំពត, កំពត, កំពង់កណ្ដាល, សុវណ្ណសាគរ

តើអ្នកជា...
: បាទ/ចាស
: បាទ/ចាស
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ

: គ្មាន

: មាន (សូមបញ្ជាក់រយៈពេលគ្មានការងារធ្វើ:0/ខែ)

: ទេ

: បាទ/ចាស

ការងារដែលមានបំណងចង់ធ្វើ

: គណនេយ្យ
: បុគ្គលិក​ការិយាល័យ​ទូទៅ

: កម្ពុជា, កំពត

: ការងារអចិន្ត្រៃយ៍
: កាងារពេញម៉ោង
: មានរយៈពេលមិនកំណត់
: ជាលាយលក្ខអក្សរ
: មិនអាច
: មិនអាច
: មិនអាច
: $200.00
: $250.00
ក្នុង១ខែ
: អាច
: ភ្លាមៗ

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់បំផុតដែលបានបញ្ចប់

ប្រព័ន្ធអប់រំទូទៅ

ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ

បរិញ្ញាបត្រ​បច្ចេកវិទ្យា/​ឯកទេស

: Bank and Finance Personal skills and development
: 4
: 14-11-2015
: 14-11-2018
: សាកលវិទ្យាល័យអង្គរខេមរា
: កម្ពុជា, កំពត

:

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតដែលបានទទួល

ជំនាញភាសា

: ខ្មែរ

បទពិសោធន៍ការងារ

: មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត
: រដ្ឋបាល និងសេវាគាំទ្រ,សំអាតអគារ ថែរក្សា និងអភិរក្ស
: អ្នកសំអាត
: ទេ
: 0
: កម្ពុជា, ព្រះសីហនុ
: 26-12-2016
: 31-12-1969

1 + 0

ជំនាញ

ងាយយល់នូវចំណេះដឹងថ្មីៗ
ងាយស្តាប់យល់
ចេះវិភាគបញ្ហាយ៉ាងល្អិតល្អន់
ចេះប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រសមស្រប
ព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីប្រវត្ដិ

: ជា ម៉ាប់
: អង្គការសំណាងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច
: ប្រធានសាខា
: បងថ្លៃ
: ***********
: ***********
: កម្ពុជា, កំពត