ព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកស្វែងរកការងារ ID: js_49040

: ***************
: ***************
: ស្រី
: ខ្មែរ
: ************
: ************
: កម្ពុជា, ស្វាយរៀង, ស្វាយរៀង, ស្វាយរៀង, មេភ្លើង
: នៅលីវ

: 0
: 0
: 0
: ***********
: ***********
: ***********
:
: កម្ពុជា, ភ្នំពេញ, សែនសុខ

តើអ្នកជា...
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ

: គ្មាន

: មាន (សូមបញ្ជាក់រយៈពេលគ្មានការងារធ្វើ:0/ខែ)

: ទេ

: បាទ/ចាស

ការងារដែលមានបំណងចង់ធ្វើ

: logistic Executive
: នាយក​គ្រប់គ្រង​ការ​ផ្គត់ផ្គង់ ការ​ចែកចាយ និង​ពាក់ព័ន្ធ​ផ្សេងទៀត

: កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

: ការងារអចិន្ត្រៃយ៍
: កាងារពេញម៉ោង
: មានរយៈពេលមិនកំណត់
: ជាលាយលក្ខអក្សរ
: មិនអាច
: អាច
: អាច
: $600.00
: $700.00
ក្នុង១ខែ
: អាច
: ភ្លាមៗ

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់បំផុតដែលបានបញ្ចប់

ប្រព័ន្ធអប់រំទូទៅ

បរិញ្ញាប័ត្រ

: Sale and Marketingភាសាបរទេស
: 4ឆ្នាំ
: 06-10-2007
: 30-09-2011
: Royal University of Phnom Penh
: កម្ពុជា, ភ្នំពេញ
ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ


:

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតដែលបានទទួល

: សញ្ញាប័ត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី
: ភាសាបរទេស
: CKCC
: កម្ពុជា, ភ្នំពេញ
: 05-01-2015
: 30-06-2015

: សញ្ញាប័ត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី
: Law
: Rural Aids Organization
: កម្ពុជា, ភ្នំពេញ
: 11-07-2007
: 12-07-2007

ជំនាញភាសា

: ខ្មែរ

បទពិសោធន៍ការងារ

: SIKA CAMBODIA CO, LTD.
: រោងចក្រ,រោងចក្រផ្សេងៗ
: Warehouse Supervisor
: ទេ
: ផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍
: កម្ពុជា, ភ្នំពេញ
: 17-08-2016
: 31-12-2017

: Good People Cambodia Co, LTD.
: រោងចក្រ,រោងចក្រផ្សេងៗ
: Production Reporter
: ទេ
: ផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍
: កម្ពុជា, ភ្នំពេញ
: 08-01-2014
: 31-12-1969

3 + 5

ជំនាញ

ងាយយល់នូវចំណេះដឹងថ្មីៗ
ងាយស្តាប់យល់
ចេះវិភាគបញ្ហាយ៉ាងល្អិតល្អន់

ឆាប់យល់ចិត្តអ្នកដទៃ
គ្រប់គ្រងពេលវេលាព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីប្រវត្ដិ

: Mr. Antoine Danielli
: Sika Cambodia Co,LTD.
: Managing director
: Boss
: ***********
: ***********
: កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

: Mr. Mun Hee Chul
: Good People Cammbodia Co,LTD.
: General Manager
: Boss
: ***********
: ***********
: កម្ពុជា, ភ្នំពេញ