ព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកស្វែងរកការងារ ID: js_47918

: ***************
: ***************
: ប្រុស
: ខ្មែរ
: ************
: ************
: កម្ពុជា, សៀមរាប, សៀមរាប, គោកចក, វាល
: នៅលីវ

: 0
: 0
: 0
: ***********
: ***********
: ***********
:
: កម្ពុជា, សៀមរាប

តើអ្នកជា...
: បាទ/ចាស
: បាទ/ចាស
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ

: គ្មាន

: គ្មាន (សូមបញ្ជាក់រយៈពេលគ្មានការងារធ្វើ:12/ខែ)

: ទេ

: បាទ/ចាស

ការងារដែលមានបំណងចង់ធ្វើ

: ផ្នែកទេសចរណ៌
: នាយក​គ្រប់គ្រង និង​ប្រធាន​ប្រតិបត្តិ

: កម្ពុជា, សៀមរាប

: ការងារអចិន្ត្រៃយ៍
: កាងារពេញម៉ោង
: មានរយៈពេលមិនកំណត់
: ផ្ទាល់មាត់
: មិនអាច
: មិនអាច
: មិនអាច
: $1.00
: $200.00
ក្នុង១ខែ
: មិនអាច
: ភ្លាមៗ

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់បំផុតដែលបានបញ្ចប់

ប្រព័ន្ធអប់រំទូទៅ

បរិញ្ញាប័ត្រ

: Sale and MarketingManagement and administration
: 4ឆ្នាំ
: 13-08-2014
: 20-04-2018
: BBU
: កម្ពុជា, សៀមរាប
ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ

បរិញ្ញាបត្រ​បច្ចេកវិទ្យា/​ឯកទេស

: Bank and Finance Management and administration
: 4
: 13-08-2014
: 20-04-2018
: BBU
: កម្ពុជា, សៀមរាប

:

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតដែលបានទទួល

: បរិញ្ញាប័ត្រ
: Management and administration
: BBU
: កម្ពុជា, សៀមរាប
: 13-08-2014
: 20-04-2018

ជំនាញភាសា

: ខ្មែរ

បទពិសោធន៍ការងារ

: សាលាសិល្បះ
: សិល្បៈ ការកំសាន្ត និងការច្នៃប្រឌិត,បណ្ណាល័យ សារមន្ទីរ និងកន្លែងវប្បធម៌
: ជំនួយគ្រូ
: ទេ
: ចង់ប្តូរការងារថ្មី
: កម្ពុជា, សៀមរាប
: 29-08-2014
: 17-10-2017

7 + 1

ជំនាញ

ងាយយល់នូវចំណេះដឹងថ្មីៗ

បង្ហាត់បង្រៀន
គ្រប់គ្រងសម្ភារព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីប្រវត្ដិ

: 0
: 0
: 0
: 0
: ***********
: ***********
: កម្ពុជា, សៀមរាប