ព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកស្វែងរកការងារ ID: js_47843

: ***************
: ***************
: ប្រុស
: ខ្មែរ
: ************
: ************
: កម្ពុជា, កំពង់ស្ពឺ, បរសេដ្ឋ, ពោធិអង្ក្រង, ព្រៃតាភេម
: នៅលីវ

: 0
: 0
: 0
: ***********
: ***********
: ***********
:
: កម្ពុជា, កំពង់ស្ពឺ, បរសេដ្ឋ, ពោធិអង្ក្រង, ព្រៃតាភេម

តើអ្នកជា...
: ទេ
: បាទ/ចាស
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ

: គ្មាន

: គ្មាន (សូមបញ្ជាក់រយៈពេលគ្មានការងារធ្វើ:3/ខែ)

: ទេ

: បាទ/ចាស

ការងារដែលមានបំណងចង់ធ្វើ

: Marketing Supervisor
: វិជ្ជាជីវៈ​ខាង​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ និង​ទីផ្សារ

: កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

: ការងារអចិន្ត្រៃយ៍
: កាងារពេញម៉ោង
: មានរយៈពេលមិនកំណត់
: ជាលាយលក្ខអក្សរ
: មិនអាច
: អាច
: អាច
: $250.00
: $350.00
ក្នុង១ខែ
: អាច
: ភ្លាមៗ

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់បំផុតដែលបានបញ្ចប់

ប្រព័ន្ធអប់រំទូទៅ

មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ

: Sale and Marketing
:
:
:
:
:
ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ


:

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតដែលបានទទួល

ជំនាញភាសា

: ខ្មែរ

បទពិសោធន៍ការងារ

: Pamakme Entertainment C
: វិជ្ជាជីវៈ បច្ចេកទេស និងវិទ្យាសាស្ត្រ,ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងការស្រាវជ្រាវទីផ្សារ
: Marketing Supervisor
: ទេ
: ផ្លាស់ប្តូរការងារ
: កម្ពុជា, ភ្នំពេញ
: 04-01-2016
: 30-06-2017

1 + 6

ជំនាញ

ងាយយល់នូវចំណេះដឹងថ្មីៗកម្មវិធីធ្វើបទបង្ហាញផ្សេងៗ
កម្មវិធីវាយ និងរៀបចំអត្ថបទ

ព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីប្រវត្ដិ

: Mr. Top Savy
: Toyota Company
: Stock and Purchasing Manager
: N/A
: ***********
: ***********
: កម្ពុជា, ភ្នំពេញ