ព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកស្វែងរកការងារ ID: js_47410

: ***************
: ***************
: ប្រុស
: ខ្មែរ
: ************
: ************
: កម្ពុជា, កំពង់ធំ, កំពង់ស្វាយ, ត្រពាំងឫស្សី, ស្នោ
: នៅលីវ

: 5
: 1
: 0
: ***********
:
: ***********
:
: កម្ពុជា, កំពង់ធំ, កំពង់ស្វាយ, ត្រពាំងឫស្សី, ស្នោ

តើអ្នកជា...
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ

: គ្មាន

: មាន (សូមបញ្ជាក់រយៈពេលគ្មានការងារធ្វើ:0/ខែ)

: ទេ

: ទេ (តើអ្នកអាចរង់ចាំបានរយៈពេលប៉ុន្មានខែទៀត 1/ខែ)

ការងារដែលមានបំណងចង់ធ្វើ

: រដ្ឋបាល
: បុគ្គលិក​ផ្នែក​កត់​ត្រា​ខាង​ដឹក​ជញ្ជូន

: កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

: ការងារអចិន្ត្រៃយ៍
: កាងារពេញម៉ោង
: មានរយៈពេលមិនកំណត់
: ជាលាយលក្ខអក្សរ
: មិនអាច
: អាច
: អាច
: $300.00
: $350.00
ក្នុង១ខែ
: អាច
: ភ្លាមៗ

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់បំផុតដែលបានបញ្ចប់

ប្រព័ន្ធអប់រំទូទៅ

បរិញ្ញាប័ត្រ

: Sale and MarketingFinance
:
:
:
:
: កម្ពុជា, កំពង់ធំ
ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ


:

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតដែលបានទទួល

ជំនាញភាសា

:

បទពិសោធន៍ការងារ

: សាលាឃុំត្រពាំងឬស្សី
: រដ្ឋបាលសាធារណៈ និងការពារ,រដ្ឋាភិបាល(រដ្ឋបាលសាធារណៈ និងការពារសន្តិសុខសង្គម)
: រដ្ឋបាល
: ទេ
: ប្រាក់ចំណូលតិច
: កម្ពុជា, កំពង់ធំ
: 02-06-2014
: 31-08-2017

0 + 0

ជំនាញ
កម្មវិធីគ្រប់គ្រងតារាងទិន្នន័យក្រាហ្វិក

ព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីប្រវត្ដិ

: Mr. CHHIM TIT
: គ្មាន
: កសិករ
: ពូ
: ***********
: ***********
: កម្ពុជា, កំពង់ធំ