ព័ត៌មានអ្នកស្វែងរកការងារតាមទីកន្លែង

JS ID មុខរបរ កម្រិតអប់រំ ទីកន្លែង ព័ត៌មានលម្អិត
58355 IT បរិញ្ញាប័ត្រ ត្បូងឃ្មុំ បង្ហាញ
56168 seller ថ្នាក់ទី៩ ត្បូងឃ្មុំ បង្ហាញ
55504 Sales បរិញ្ញាប័ត្រ ត្បូងឃ្មុំ បង្ហាញ
55317 Admin& Officer បរិញ្ញាប័ត្រ ត្បូងឃ្មុំ បង្ហាញ
53759 ផ្នែកលក់ ត្បូងឃ្មុំ បង្ហាញ
52644 sale ត្បូងឃ្មុំ បង្ហាញ
52464 ផ្នែកលក់ ត្បូងឃ្មុំ បង្ហាញ
52405 បើកឡាន ត្បូងឃ្មុំ បង្ហាញ
52400 ធានាគារ ត្បូងឃ្មុំ បង្ហាញ
52399 ធានាគារ ត្បូងឃ្មុំ បង្ហាញ
52330 អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ត្បូងឃ្មុំ បង្ហាញ
52321 Bank and Finance ត្បូងឃ្មុំ បង្ហាញ
52308 ទីផ្សារ​ ត្បូងឃ្មុំ បង្ហាញ
52302 Sell ត្បូងឃ្មុំ បង្ហាញ
52297 គ្រូបង្រៀន ត្បូងឃ្មុំ បង្ហាញ
52296 ធនាគារនិង​ហិរញ្ញវត្ថុ ត្បូងឃ្មុំ បង្ហាញ
52296 Teller ត្បូងឃ្មុំ បង្ហាញ
52285 គ្រូបង្រៀនអង់គ្លេស ត្បូងឃ្មុំ បង្ហាញ
52280 គណនេយ្យករ ត្បូងឃ្មុំ បង្ហាញ
52278 តាមស្ថាប័នរដ្ធ ត្បូងឃ្មុំ បង្ហាញ