ព័ត៌មានអ្នកស្វែងរកការងារតាមទីកន្លែង

JS ID មុខរបរ កម្រិតអប់រំ ទីកន្លែង ព័ត៌មានលម្អិត
55893 cashier បរិញ្ញាប័ត្រ កែប បង្ហាញ
49202 គណនេយ្យ កែប បង្ហាញ
49201 Receptionist កែប បង្ហាញ
49144 គណនេយ្យ កែប បង្ហាញ
48396 ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) កែប បង្ហាញ
48392 ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) កែប បង្ហាញ
48275 ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ កែប បង្ហាញ
48258 គណនេយ្យករ កែប បង្ហាញ
48252 គណនេយ្យករ កែប បង្ហាញ
48196 មេធាវី កែប បង្ហាញ
48192 គណនេយ្យ កែប បង្ហាញ
48190 មេធាវី កែប បង្ហាញ
48185 គ្រូបង្រៀន កែប បង្ហាញ
48178 ពន្ធអាករ កែប បង្ហាញ
48168 ប៉ូលីស កែប បង្ហាញ
48119 អ្នកចាត់ចែង និងគ្រប់គ្រង វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) កែប បង្ហាញ
48116 គ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ កែប បង្ហាញ
48110 ការងាររដ្ឋបាល កែប បង្ហាញ
48108 គ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ/ក្នុងហាង កែប បង្ហាញ
48105 គណនេយ្យ កែប បង្ហាញ