ព័ត៌មានអ្នកស្វែងរកការងារតាមទីកន្លែង

JS ID មុខរបរ កម្រិតអប់រំ ទីកន្លែង ព័ត៌មានលម្អិត
56829 អ្នកថតរូប ថ្នាក់ទី១២ តាកែវ បង្ហាញ
56439 បើកបរ វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​បឋមភូមិ(ឌីប្លូម) តាកែវ បង្ហាញ
56032 Fruit and Vegetable Staff មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ តាកែវ បង្ហាញ
56000 Dry Food Staff វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) តាកែវ បង្ហាញ
55353 seller មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ តាកែវ បង្ហាញ
55159 Financial Consultant បរិញ្ញាប័ត្រ តាកែវ បង្ហាញ
54676 ទំនាក់ទំនង មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ តាកែវ បង្ហាញ
54505 ំMidwife បរិញ្ញាប័ត្រ តាកែវ បង្ហាញ
54482 លេខា មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ តាកែវ បង្ហាញ
54477 លេខា មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ តាកែវ បង្ហាញ
54337 Accounting បរិញ្ញាប័ត្រ តាកែវ បង្ហាញ
53858 កម្មការនី ថ្នាក់ទី១២ តាកែវ បង្ហាញ
53762 កម្មករ ថ្នាក់ទី១២ តាកែវ បង្ហាញ
53734 កម្មករ ថ្នាក់ទី៨ តាកែវ បង្ហាញ
53567 គណនេយ្យករ មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ តាកែវ បង្ហាញ
53563 គណនេយ្យករ មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ តាកែវ បង្ហាញ
53508 sale បរិញ្ញាប័ត្រ តាកែវ បង្ហាញ
53452 call center បរិញ្ញាប័ត្រ តាកែវ បង្ហាញ
53430 Customer Service បរិញ្ញាប័ត្រ តាកែវ បង្ហាញ
53390 គណនេយ្យ បរិញ្ញាប័ត្រ តាកែវ បង្ហាញ