ព័ត៌មានអ្នកស្វែងរកការងារតាមទីកន្លែង

JS ID មុខរបរ កម្រិតអប់រំ ទីកន្លែង ព័ត៌មានលម្អិត
56767 Teller បរិញ្ញាប័ត្រ ស្វាយរៀង បង្ហាញ
56765 Teller បរិញ្ញាប័ត្រ ស្វាយរៀង បង្ហាញ
56763 មន្រ្តីឥណទាន បរិញ្ញាប័ត្រ ស្វាយរៀង បង្ហាញ
56762 Teller បរិញ្ញាប័ត្រ ស្វាយរៀង បង្ហាញ
56724 Teller បរិញ្ញាប័ត្រ ស្វាយរៀង បង្ហាញ
56719 Teller បរិញ្ញាប័ត្រ ស្វាយរៀង បង្ហាញ
56717 ផ្នែកលក់ បរិញ្ញាប័ត្រ​ជាន់ខ្ពស់ ស្វាយរៀង បង្ហាញ
56716 ផ្នែកលក់ ថ្នាក់ទី១២ ស្វាយរៀង បង្ហាញ
56700 ផ្នែកលក់ មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ស្វាយរៀង បង្ហាញ
56697 ផ្នែកលក់ បរិញ្ញាប័ត្រ ស្វាយរៀង បង្ហាញ
56655 Sales មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ស្វាយរៀង បង្ហាញ
56145 Customer Service ថ្នាក់ទី១២ ស្វាយរៀង បង្ហាញ
55982 កម្មករ បរិញ្ញាប័ត្ររង ស្វាយរៀង បង្ហាញ
55982 កម្មករ បរិញ្ញាប័ត្ររង ស្វាយរៀង បង្ហាញ
55982 កម្មករ បរិញ្ញាប័ត្ររង ស្វាយរៀង បង្ហាញ
55981 កម្មករ បរិញ្ញាប័ត្ររង ស្វាយរៀង បង្ហាញ
55967 កម្មករ បរិញ្ញាប័ត្ររង ស្វាយរៀង បង្ហាញ
55965 កម្មករ បរិញ្ញាប័ត្ររង ស្វាយរៀង បង្ហាញ
55962 កម្មករ បរិញ្ញាប័ត្ររង ស្វាយរៀង បង្ហាញ
55961 កម្មករ បរិញ្ញាប័ត្ររង ស្វាយរៀង បង្ហាញ