ព័ត៌មានអ្នកស្វែងរកការងារតាមទីកន្លែង

JS ID មុខរបរ កម្រិតអប់រំ ទីកន្លែង ព័ត៌មានលម្អិត
58847 មន្រ្តីឥណទាន ថ្នាក់ទី១២ ស្ទឹងត្រែង បង្ហាញ
58828 មន្រ្តីឥណទាន សញ្ញាប័ត្របញ្ជាក់​វិជ្ជាជីវៈ​/​អាជ្ញាបណ្ណ/កម្រិត ស្ទឹងត្រែង បង្ហាញ
53976 technician បរិញ្ញាប័ត្រ ស្ទឹងត្រែង បង្ហាញ
49638 ផ្នែកលក់ បរិញ្ញាប័ត្រ ស្ទឹងត្រែង បង្ហាញ
44741 Electrical engineering technicians មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ស្ទឹងត្រែង បង្ហាញ
43213 Electrical engineering technicians បរិញ្ញាប័ត្រ ស្ទឹងត្រែង បង្ហាញ