ព័ត៌មានអ្នកស្វែងរកការងារតាមទីកន្លែង

JS ID មុខរបរ កម្រិតអប់រំ ទីកន្លែង ព័ត៌មានលម្អិត
56875 saller ថ្នាក់ទី១២ សៀមរាប បង្ហាញ
56874 saller ថ្នាក់ទី៩ សៀមរាប បង្ហាញ
56852 មន្រីឥនទាន វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) សៀមរាប បង្ហាញ
56843 ជាងអគ្គិសនី ថ្នាក់ទី១២ សៀមរាប បង្ហាញ
56837 សន្តិសុខ ថ្នាក់ទី៩ សៀមរាប បង្ហាញ
56828 អ្នកគិតលុយ បរិញ្ញាប័ត្ររង សៀមរាប បង្ហាញ
56827 Waiterss ថ្នាក់ទី១២ សៀមរាប បង្ហាញ
56826 ជាងអគ្គិសនី ថ្នាក់ទី១០ សៀមរាប បង្ហាញ
56786 cashier ថ្នាក់ទី១២ សៀមរាប បង្ហាញ
56766 Service ថ្នាក់ទី៩ សៀមរាប បង្ហាញ
56718 ទទួលភ្ញៀវ វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) សៀមរាប បង្ហាញ
56686 Night Receptionist ថ្នាក់ទី៩ សៀមរាប បង្ហាញ
56677 រត់តុ ថ្នាក់ទី១០ សៀមរាប បង្ហាញ
56496 ព័ត៌មានវិទ្យា មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ សៀមរាប បង្ហាញ
56495 ព័ត៌មានវិទ្យា មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ សៀមរាប បង្ហាញ
56494 ព័ត៌មានវិទ្យា មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ សៀមរាប បង្ហាញ
56404 Driver ថ្នាក់ទី៧ សៀមរាប បង្ហាញ
56388 រត់តុ ថ្នាក់ទី១២ សៀមរាប បង្ហាញ
56383 អ្នករត់តុ ថ្នាក់ទី១២ សៀមរាប បង្ហាញ
56355 អ្នកថែសួន ថ្នាក់ទី៧ សៀមរាប បង្ហាញ