ព័ត៌មានអ្នកស្វែងរកការងារតាមទីកន្លែង

JS ID មុខរបរ កម្រិតអប់រំ ទីកន្លែង ព័ត៌មានលម្អិត
56559 Checker បរិញ្ញាប័ត្រ ពោធិ៍សាត់ បង្ហាញ
56228 Sale បរិញ្ញាប័ត្រ ពោធិ៍សាត់ បង្ហាញ
55789 មន្រ្តីឥណទាន មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ពោធិ៍សាត់ បង្ហាញ
55570 Accounting បរិញ្ញាប័ត្រ ពោធិ៍សាត់ បង្ហាញ
55436 Sale and Marketing បរិញ្ញាប័ត្រ ពោធិ៍សាត់ បង្ហាញ
55370 Teller មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ពោធិ៍សាត់ បង្ហាញ
55017 Checker បរិញ្ញាប័ត្រ ពោធិ៍សាត់ បង្ហាញ
54899 គណនេយ្យ វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) ពោធិ៍សាត់ បង្ហាញ
54381 Sell ថ្នាក់ទី១២ ពោធិ៍សាត់ បង្ហាញ
54191 ជំនួយការNetwork, Social Worker មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ពោធិ៍សាត់ បង្ហាញ
53054 ជាងគ្រឿងយន្ត ជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ទីផ្សារ NGO ពោធិ៍សាត់ បង្ហាញ
52997 Teller មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ពោធិ៍សាត់ បង្ហាញ
52990 Teller មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ពោធិ៍សាត់ បង្ហាញ
52988 គណនេយ្យ មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ពោធិ៍សាត់ បង្ហាញ
52875 សំំណង់សីុវិល ពោធិ៍សាត់ បង្ហាញ
52844 អ្នកតបបណ្តាអគិ្គសនី មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ពោធិ៍សាត់ បង្ហាញ
52812 រដ្ឋបាល មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ពោធិ៍សាត់ បង្ហាញ
52318 ការងារអង្គការ និង តាមសហគមន៍ មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ពោធិ៍សាត់ បង្ហាញ
52317 ឌីហ្សាញ ពោធិ៍សាត់ បង្ហាញ
52312 សំណង់ស៊ីវិល មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ពោធិ៍សាត់ បង្ហាញ