ព័ត៌មានអ្នកស្វែងរកការងារតាមទីកន្លែង

JS ID មុខរបរ កម្រិតអប់រំ ទីកន្លែង ព័ត៌មានលម្អិត
58820 Teller បរិញ្ញាប័ត្រ កណ្តាល បង្ហាញ
58698 Engineer បរិញ្ញាប័ត្រ កណ្តាល បង្ហាញ
58669 Loan Officer មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កណ្តាល បង្ហាញ
58468 Admin បរិញ្ញាប័ត្រ កណ្តាល បង្ហាញ
58369 Accountant បរិញ្ញាប័ត្រ កណ្តាល បង្ហាញ
58323 Sale ថ្នាក់ទី៩ កណ្តាល បង្ហាញ
58281 Administration Assistant បរិញ្ញាប័ត្រ កណ្តាល បង្ហាញ
58258 Accountant បរិញ្ញាប័ត្រ កណ្តាល បង្ហាញ
58229 Sale កណ្តាល បង្ហាញ
58178 Admin Assistant បរិញ្ញាប័ត្រ កណ្តាល បង្ហាញ
58038 Distributor contact operator បរិញ្ញាប័ត្រ កណ្តាល បង្ហាញ
57963 Sale កណ្តាល បង្ហាញ
57931 HR Officer បរិញ្ញាប័ត្រ កណ្តាល បង្ហាញ
57905 Sale មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កណ្តាល បង្ហាញ
57904 Internship HR បរិញ្ញាប័ត្រ កណ្តាល បង្ហាញ
57842 Seller មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កណ្តាល បង្ហាញ
57830 Credit officer បរិញ្ញាប័ត្រ កណ្តាល បង្ហាញ
57778 HR Officer បរិញ្ញាប័ត្រ កណ្តាល បង្ហាញ
57729 Assistant Supervisor បរិញ្ញាប័ត្រ កណ្តាល បង្ហាញ
57639 Service បរិញ្ញាប័ត្រ កណ្តាល បង្ហាញ