ព័ត៌មានអ្នកស្វែងរកការងារតាមទីកន្លែង

JS ID មុខរបរ កម្រិតអប់រំ ទីកន្លែង ព័ត៌មានលម្អិត
57007 Electrical បរិញ្ញាប័ត្រ កំពត បង្ហាញ
56919 cashier បរិញ្ញាប័ត្រ កំពត បង្ហាញ
56878 Electrical Enginecr បរិញ្ញាប័ត្រ កំពត បង្ហាញ
56690 Sale មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កំពត បង្ហាញ
56399 HR Officer បរិញ្ញាប័ត្រ កំពត បង្ហាញ
55987 Service បរិញ្ញាប័ត្រ កំពត បង្ហាញ
55157 Sale Assistant ថ្នាក់ទី១២ កំពត បង្ហាញ
55020 Credit Officer បរិញ្ញាប័ត្រ កំពត បង្ហាញ
54812 ជាងអគ្គីសនី បរិញ្ញាប័ត្ររង កំពត បង្ហាញ
54811 ជាងអគ្គីសនី បរិញ្ញាប័ត្ររង កំពត បង្ហាញ
54808 ជាងអគ្គីសនី បរិញ្ញាប័ត្ររង កំពត បង្ហាញ
54228 Service បរិញ្ញាប័ត្រ កំពត បង្ហាញ
53514 Teller មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កំពត បង្ហាញ
52710 Stock Controller បរិញ្ញាប័ត្រ កំពត បង្ហាញ
52379 រដ្ឋបាល វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) កំពត បង្ហាញ
52286 Teller កំពត បង្ហាញ
52283 Teller កំពត បង្ហាញ
52281 Credit Officer កំពត បង្ហាញ
52279 Teller កំពត បង្ហាញ
52277 Credit Officer កំពត បង្ហាញ