ព័ត៌មានអ្នកស្វែងរកការងារតាមទីកន្លែង

JS ID មុខរបរ កម្រិតអប់រំ ទីកន្លែង ព័ត៌មានលម្អិត
56867 ផ្ទាំងសូឡា បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ធំ បង្ហាញ
56860 អ្នកលក់ បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ធំ បង្ហាញ
56760 អ្នកលក់ បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ធំ បង្ហាញ
56758 អ្នកលក់ បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ធំ បង្ហាញ
56748 ទូទៅ បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ធំ បង្ហាញ
56741 ទូទៅ ថ្នាក់ទី១២ កំពង់ធំ បង្ហាញ
56737 ទូទៅ ថ្នាក់ទី១២ កំពង់ធំ បង្ហាញ
56685 មន្រ្ទីផ្នែកលក់ទីផ្សាេ ថ្នាក់ទី១២ កំពង់ធំ បង្ហាញ
56684 មន្រ្ទីផ្នែកលក់ទីផ្សាេ ថ្នាក់ទី១២ កំពង់ធំ បង្ហាញ
56683 ផ្នែកលក់ ថ្នាក់ទី១២ កំពង់ធំ បង្ហាញ
56682 មន្រ្ទីទីផ្សារ ថ្នាក់ទី១២ កំពង់ធំ បង្ហាញ
56675 ផ្នែកលក់ ថ្នាក់ទី១២ កំពង់ធំ បង្ហាញ
56675 មន្រ្ទីផ្នែកលក់និងទីផ្សារ ថ្នាក់ទី១២ កំពង់ធំ បង្ហាញ
56672 ផ្នែកលក់ បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ធំ បង្ហាញ
56671 ផ្នែកលក់ បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ធំ បង្ហាញ
56670 មន្រ្ទីផ្នែកលក់ ថ្នាក់ទី១២ កំពង់ធំ បង្ហាញ
56669 ផ្នែកលក់ បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ធំ បង្ហាញ
56668 ផ្នែកលក់ ថ្នាក់ទី១២ កំពង់ធំ បង្ហាញ
56659 ផ្នែកលក់ ថ្នាក់ទី១២ កំពង់ធំ បង្ហាញ
56657 មន្រ្ទីផ្នែកលក់ និងទីផ្សារ ថ្នាក់ទី១២ កំពង់ធំ បង្ហាញ