ព័ត៌មានអ្នកស្វែងរកការងារតាមទីកន្លែង

JS ID មុខរបរ កម្រិតអប់រំ ទីកន្លែង ព័ត៌មានលម្អិត
58492 Customer Service បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ
58459 Teller បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ
58262 Call Center មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ
57734 Customer Service ថ្នាក់ទី១២ កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ
57645 Stock Controller ថ្នាក់ទី១២ កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ
57091 Assistant Acounting មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ
57080 Assistant Accounting មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ
57068 Assistant Accounting មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ
57068 Assistant Accounting មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ
57050 Accounting មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ
56886 Sale បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ
56738 Sale បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ
56479 អ្នកផ្ដល់ពត័មាន ថ្នាក់ទី១២ កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ
56378 Nurse បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ
56320 Marketing មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ
55870 Cash Collector បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ
55854 Credit Control admin បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ
55810 Cashier មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ
55380 Cashier មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ
55332 Sale វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ