ព័ត៌មានអ្នកស្វែងរកការងារតាមទីកន្លែង

JS ID មុខរបរ កម្រិតអប់រំ ទីកន្លែង ព័ត៌មានលម្អិត
58811 Sale បរិញ្ញាប័ត្រ បាត់ដំបង បង្ហាញ
58687 គណនេយ្យ មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ បាត់ដំបង បង្ហាញ
58686 ផ្នែកលក់ មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ បាត់ដំបង បង្ហាញ
58682 គ្រូបង្រៀនភាសារខ្មែរ មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ បាត់ដំបង បង្ហាញ
58679 ផ្នែកលក់ មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ បាត់ដំបង បង្ហាញ
58634 ផ្នែកលក់ វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) បាត់ដំបង បង្ហាញ
58627 គ្រូបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) បាត់ដំបង បង្ហាញ
58626 ផ្នែកលក់ វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) បាត់ដំបង បង្ហាញ
58576 ផ្នែកលក់ វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) បាត់ដំបង បង្ហាញ
58576 ផ្នែកលក់ វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) បាត់ដំបង បង្ហាញ
58574 ផ្នែកលក់ អ្នកOrder វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) បាត់ដំបង បង្ហាញ
58479 ផ្នែកលក់ ថ្នាក់ទី១២ បាត់ដំបង បង្ហាញ
58478 ផ្នែកលក់ ថ្នាក់ទី១២ បាត់ដំបង បង្ហាញ
58476 បេឡាករ ថ្នាក់ទី១២ បាត់ដំបង បង្ហាញ
58473 ផ្នែកលក់ ថ្នាក់ទី១២ បាត់ដំបង បង្ហាញ
58470 ផ្នែកលក់ វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) បាត់ដំបង បង្ហាញ
58467 Accountant បរិញ្ញាប័ត្រ បាត់ដំបង បង្ហាញ
58353 ផ្នែកលក់ ថ្នាក់ទី៩ បាត់ដំបង បង្ហាញ
58350 ផ្នែកលក់ ថ្នាក់ទី៣ បាត់ដំបង បង្ហាញ
58345 ផ្នែកលក់ ថ្នាក់ទី៣ បាត់ដំបង បង្ហាញ